Legislator Votes

SB2956-2018

Appropriation; Emergency Management Agency.

Vote Type: Majority